Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fleur Sastra 2023 

Artikel 1 – Definities 

 1. Fleur Sastra is gevestigd te Weurt, KVK nummer 88075443, en word in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fleur. 
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Fleur tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Fleur waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Fleur in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden. 
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 6. Indien er een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden. 

Artikel 3 – Aanbod 

 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. 2. Fleur kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

Artikel 4 – Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag, door het maken van een afspraak, door het laten uitvoeren van een onderzoek of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden. 
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 3. Met acceptatie van de offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Fleur komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Er zal niet gestart worden met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Bij werkzaamheden die in termijnen worden gefactureerd is Fleur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fleur heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 
 5. Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Als de klant in verzuim is, is zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Fleur. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen: 
 8. 15% over de eerste € 2.000; 
 9. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 4.000; 
 10. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 7.500; 
 11. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 100.000; 
 12. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen 
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Fleur onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen. 

Artikel 5 – Informatieverstrekking 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Fleur. 
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fleur zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 3. Klant vrijwaart Fleur voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Fleur voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer. 
 2. Fleur zal deelnemer nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. 
 3. Doordat enkele diensten van Fleur online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Fleur stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 3. Indien Fleur is verhinderd voor een overeengekomen sessie, zal geprobeerd worden de sessie in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort. 
 4. Fleur heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren. 
 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 
 6. Mocht de klant een pakket gekocht hebben van een aantal behandelingen en mochten deze behandelingen nog niet verbruikt zijn bij het stopzetten van de overeenkomst, dan krijgt de klant een deel van het factuurbedrag terug. De klant ontvangt een creditfactuur en terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na versturing van de creditfactuur. 
 7. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Fleur de mogelijkheid om een afspraak, workshop, online programma, traject of sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van Fleur en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de workshop of sessie noodzakelijk zijn. Fleur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. 
 8. Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur of verstek wordt de afspraak in rekening gebracht 

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst eindigt: 

 • Bij een 1 op 1-traject: na het verstrijken van de overeengekomen trajectduur, gerekend vanaf de datum van het intakeconsult Nadat de overeenkomst geëindigd is, heeft de klant geen recht meer op aanvullende adviezen en contactmomenten met Fleur, tenzij daarover met wederzijds goedvinden andere afspraken zijn gemaakt. Voor adviezen en contactmomenten na beëindiging van de overeenkomst, is Fleur gerechtigd om kosten in rekening te brengen. 

Artikel 9 – Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid schade 

 1. Fleur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
 2. Fleur geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer. 
 3. Fleur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Fleur is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van deelnemer tijdens en na afloop van een training. Deelnemer maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. 
 5. In het geval dat Fleur een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Fleur in rekening is gebracht. 
 6. Klant vrijwaart Fleur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Fleur aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Fleur. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 
 3. Bij inbreuk komt Fleur een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 4. Het is deelnemer niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

Artikel 13 – Klachten 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fleur. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 dagen te behandelen. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fleur binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 2. Fleur dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen. 
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 
 4. De klant dient Fleur in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 14 – Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fleur is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. 
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fleur en betrokken derden 12 maanden.